Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.tajemstvi-uspechu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba - živnostník Mgr. Daniel Mikušík, se sídlem Skryje č. p. 7, 270 42, IČ: 49246950,  (blíže v sekci kontakty). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

2. Objednávka

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.tajemstvi-uspechu.cz společnosti EliteMarketing s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

3. Cena zboží, pokuty, faktury

V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb.
Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Forma a způsob platby

a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.
b) Platba na dvě splátky znamená, že zaplatíte polovinu z celkové částky ihned po odeslání objednávkového formuláře a druhou polovinu z celkové částky zaplatíte za 30 dní od odeslání objednávky.
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem

5. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6. Dodací podmínky

Ihned po uhrazení závazné objednávky, budou zaslány kupujícímu přístupové údaje do členské sekce.  V členské sekci jsou k dispozici vzdělávací videa programu Tajemství úspěchu a další výukové materiály k tomuto programu.

7. Záruka vrácení peněz

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz po dobu 30 dnů od objednávky. Tajemství úspěchu je vzdělávací program. Pokud byste do třiceti dnů od objednávky nebyli s tímto programem spokojeni, vrátíme vám peníze zpět a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to v prodloužené lhůtě 30 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: podpora@tajemstvi-uspechu.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.
Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.  Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu EliteMarketing případně k dalším bonusům z programu.

9. Ochrana osobních údajů

Mgr. Daniel Mikušík se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícho, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze Mgr. Daniela Mikušíka jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.
Více informací o ochraně osobních údajů najdete na stránce ochrana osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.